رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک قانونی است

رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک قانونی است
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: بررسی و رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط ادارات کل امور مالیاتی اقدامی قانونی و به صلاح نظام اقتصادی است و این اقدام سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون است.

رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک قانونی است

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: بررسی و رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط ادارات کل امور مالیاتی اقدامی قانونی و به صلاح نظام اقتصادی است و این اقدام سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون است.
رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک قانونی است

View more posts from this author