رعایت مسائل حفاظتی و غافلگیر شدن دشمن از عوامل موفقیت در عملیات والفجر8 بود

رعایت مسائل حفاظتی و غافلگیر شدن دشمن از عوامل موفقیت در عملیات والفجر8 بود
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آباد گفت: غافلگیر شدن دشمن از اروند و توجه به منطقه هور به‌طوری که دشمن فکر می‌کرد ما در هور می‌خواهیم عملیات انجام بدهیم و همچنین رعایت مسائل حفاظتی از عوامل موفقیت عملیات والفجر 8 به حساب می‌آید.

رعایت مسائل حفاظتی و غافلگیر شدن دشمن از عوامل موفقیت در عملیات والفجر8 بود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آباد گفت: غافلگیر شدن دشمن از اروند و توجه به منطقه هور به‌طوری که دشمن فکر می‌کرد ما در هور می‌خواهیم عملیات انجام بدهیم و همچنین رعایت مسائل حفاظتی از عوامل موفقیت عملیات والفجر 8 به حساب می‌آید.
رعایت مسائل حفاظتی و غافلگیر شدن دشمن از عوامل موفقیت در عملیات والفجر8 بود

View more posts from this author