رفتار وزیر امور خارجه فرانسه توهین به ملت ایران بود

رفتار وزیر امور خارجه فرانسه توهین به ملت ایران بود
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی، رفتار توهین‌آمیز وزیر امور خارجه را توهین به ملت ایران عنوان کرد.

رفتار وزیر امور خارجه فرانسه توهین به ملت ایران بود

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی، رفتار توهین‌آمیز وزیر امور خارجه را توهین به ملت ایران عنوان کرد.
رفتار وزیر امور خارجه فرانسه توهین به ملت ایران بود

View more posts from this author