رفع تصرف بیش از 2500 هکتار از اراضی دولتی و حریم رودخانه در دماوند

رفع تصرف بیش از 2500 هکتار از اراضی دولتی و حریم رودخانه در دماوند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از رفع تصرف بیش از 2 هزار و 500 هکتار از اراضی دولتی و حریم رودخانه در این شهرستان خبر داد.

رفع تصرف بیش از 2500 هکتار از اراضی دولتی و حریم رودخانه در دماوند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از رفع تصرف بیش از 2 هزار و 500 هکتار از اراضی دولتی و حریم رودخانه در این شهرستان خبر داد.
رفع تصرف بیش از 2500 هکتار از اراضی دولتی و حریم رودخانه در دماوند

View more posts from this author