رفع مشکلات معیشتی مردم در گرو شتاب تولید ملی است

رفع مشکلات معیشتی مردم در گرو شتاب تولید ملی است
امام جمعه کرمان رفع مشکلات معیشتی مردم را در گرو شتاب تولید ملی دانست و گفت: باید حمایت از کالای ایرانی به‌طور ویژه در دستور قرار بگیرد.

رفع مشکلات معیشتی مردم در گرو شتاب تولید ملی است

امام جمعه کرمان رفع مشکلات معیشتی مردم را در گرو شتاب تولید ملی دانست و گفت: باید حمایت از کالای ایرانی به‌طور ویژه در دستور قرار بگیرد.
رفع مشکلات معیشتی مردم در گرو شتاب تولید ملی است

View more posts from this author