رقابت‌ کاراته‌کاهای قمی برای سهمیه مسابقات برون‌مرزی سال 2016

رقابت‌ کاراته‌کاهای قمی برای سهمیه مسابقات برون‌مرزی سال 2016
رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: کاراته‌کاهای قمی در تلاش برای کسب سهمیه مسابقات برون‌مرزی سال 2016 برابر حریفان خود به روی تاتامی می‌روند.

رقابت‌ کاراته‌کاهای قمی برای سهمیه مسابقات برون‌مرزی سال 2016

رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: کاراته‌کاهای قمی در تلاش برای کسب سهمیه مسابقات برون‌مرزی سال 2016 برابر حریفان خود به روی تاتامی می‌روند.
رقابت‌ کاراته‌کاهای قمی برای سهمیه مسابقات برون‌مرزی سال 2016

مد روز

شهرداری

View more posts from this author