رقابت 420 کشتی‌گیر در مرحله نهایی مسابقات کشوری

رقابت 420 کشتی‌گیر در مرحله نهایی مسابقات کشوری
مرحله نهایی مسابقات کشتی انتخابی تیم‌های ملی با 420 ورزشکار در مجموعه ورزشی امام علی(ع) سیرجان آغاز شد.

رقابت 420 کشتی‌گیر در مرحله نهایی مسابقات کشوری

مرحله نهایی مسابقات کشتی انتخابی تیم‌های ملی با 420 ورزشکار در مجموعه ورزشی امام علی(ع) سیرجان آغاز شد.
رقابت 420 کشتی‌گیر در مرحله نهایی مسابقات کشوری

View more posts from this author