رنگ‌باختگی فضاهای آموزشی چالوس در غبار فراموشی + تصاویر

رنگ‌باختگی فضاهای آموزشی چالوس در غبار فراموشی + تصاویر
دیگر صدای هیاهوی دانش‌آموزان از ساختمان‌هایی که در گذشته مدرسه بودند به گوش نمی‌رسد و بهسازی تنها اکسیر بسیاری از فضاهای آموزشی قدیمی چالوس است تا نام متروکه بودن از آنها برداشته شود.

رنگ‌باختگی فضاهای آموزشی چالوس در غبار فراموشی + تصاویر

دیگر صدای هیاهوی دانش‌آموزان از ساختمان‌هایی که در گذشته مدرسه بودند به گوش نمی‌رسد و بهسازی تنها اکسیر بسیاری از فضاهای آموزشی قدیمی چالوس است تا نام متروکه بودن از آنها برداشته شود.
رنگ‌باختگی فضاهای آموزشی چالوس در غبار فراموشی + تصاویر

بک لینک رنک 3

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author