رهاسازی پروژه‌های نیمه‌کاره با اساس توسعه مغایرت دارد

رهاسازی پروژه‌های نیمه‌کاره با اساس توسعه مغایرت دارد
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: توسعه اقتصادی با رهاسازی پروژه‌های نیمه‌کاره منافات داشته و با چنین رویکردی نمی‌توان به چشم‌اندازهای ترسیم شده دست یافت.

رهاسازی پروژه‌های نیمه‌کاره با اساس توسعه مغایرت دارد

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: توسعه اقتصادی با رهاسازی پروژه‌های نیمه‌کاره منافات داشته و با چنین رویکردی نمی‌توان به چشم‌اندازهای ترسیم شده دست یافت.
رهاسازی پروژه‌های نیمه‌کاره با اساس توسعه مغایرت دارد

View more posts from this author