رهایی خاطرات جنگ از زندان بی‌توجهی با ایجاد مرکز فرهنگی دفاع مقدس

رهایی خاطرات جنگ از زندان بی‌توجهی با ایجاد مرکز فرهنگی دفاع مقدس
شاهرود با وجود هزاران شهید، جانباز و رزمنده، معدن استخراج نشده‌ای است که راهی بس طولانی و عمیق در پیش دارد ایجاد مرکز فرهنگی دفاع مقدس در حقیقت پایانی بر محرومیت از یک ذخیره عظیم فرهنگی است؛ محلی برای روایتگری سینه‌های مالامال از خاطره‌ای که نفسشان نباید خاموش شود.

رهایی خاطرات جنگ از زندان بی‌توجهی با ایجاد مرکز فرهنگی دفاع مقدس

شاهرود با وجود هزاران شهید، جانباز و رزمنده، معدن استخراج نشده‌ای است که راهی بس طولانی و عمیق در پیش دارد ایجاد مرکز فرهنگی دفاع مقدس در حقیقت پایانی بر محرومیت از یک ذخیره عظیم فرهنگی است؛ محلی برای روایتگری سینه‌های مالامال از خاطره‌ای که نفسشان نباید خاموش شود.
رهایی خاطرات جنگ از زندان بی‌توجهی با ایجاد مرکز فرهنگی دفاع مقدس

View more posts from this author