رهایی گروگان ربوده شده در شهرستان سرباز

رهایی گروگان ربوده شده در شهرستان سرباز
فرمانده انتظامی شهرستان سرباز از رهایی گروگان ربوده شده در کمتر از پنچ روز از چنگال آدم ربایان در این شهرستان خبر داد.

رهایی گروگان ربوده شده در شهرستان سرباز

فرمانده انتظامی شهرستان سرباز از رهایی گروگان ربوده شده در کمتر از پنچ روز از چنگال آدم ربایان در این شهرستان خبر داد.
رهایی گروگان ربوده شده در شهرستان سرباز

View more posts from this author