رهبر شیعیان یکی از ایالات‌ هند با امام جمعه خرمشهر دیدار کرد

رهبر شیعیان یکی از ایالات‌ هند با امام جمعه خرمشهر دیدار کرد
رهبر شیعیان ایالت ماهار اشترای هند با حضور در خرمشهر با امام جمعه شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رهبر شیعیان یکی از ایالات‌ هند با امام جمعه خرمشهر دیدار کرد

رهبر شیعیان ایالت ماهار اشترای هند با حضور در خرمشهر با امام جمعه شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
رهبر شیعیان یکی از ایالات‌ هند با امام جمعه خرمشهر دیدار کرد

View more posts from this author