روایت عمر به وقت کوره

روایت عمر به وقت کوره
روزگار پیشکسوتان صنعت سفال را بی‌رحمانه پس از سال‌ها هنرمندی و تلاش خانه‌نشین کرده و کوره‌های پرحرارت پخت سفال را به سردی کشانده، کوره‌هایی که روزگاری محل ارتزاق سفالگران این دیار بوده تا جایی که نام یک محله در شهر بیرجند، محله کوره‌داران بوده است.

روایت عمر به وقت کوره

روزگار پیشکسوتان صنعت سفال را بی‌رحمانه پس از سال‌ها هنرمندی و تلاش خانه‌نشین کرده و کوره‌های پرحرارت پخت سفال را به سردی کشانده، کوره‌هایی که روزگاری محل ارتزاق سفالگران این دیار بوده تا جایی که نام یک محله در شهر بیرجند، محله کوره‌داران بوده است.
روایت عمر به وقت کوره

View more posts from this author