روحانیون نقش مهمی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان دارند/ لزوم آشنایی نسل جوان با فداکاری رزمندگان

روحانیون نقش مهمی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان دارند/ لزوم آشنایی نسل جوان با فداکاری رزمندگان
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دوران دفاع مقدس گفت: روحانیون نقش بسیار مهمی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان دارند و باید نسل جوان را با ایثار و فداکاری و از جان گذشتگی آشنا کرد.

روحانیون نقش مهمی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان دارند/ لزوم آشنایی نسل جوان با فداکاری رزمندگان

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دوران دفاع مقدس گفت: روحانیون نقش بسیار مهمی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان دارند و باید نسل جوان را با ایثار و فداکاری و از جان گذشتگی آشنا کرد.
روحانیون نقش مهمی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان دارند/ لزوم آشنایی نسل جوان با فداکاری رزمندگان

View more posts from this author