روحیه صبر و اعتقادات دینی عامل پیروزی آزادگان بود

روحیه صبر و اعتقادات دینی عامل پیروزی آزادگان بود
معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین گفت: آزادگان با روحیه صبر و ایثار و اعتقادات دینی که داشتند، توانستند در برابر آزار و اذیت‌های نیروهای بعثی مقاومت کرده و پیروز میدان باشند.

روحیه صبر و اعتقادات دینی عامل پیروزی آزادگان بود

معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین گفت: آزادگان با روحیه صبر و ایثار و اعتقادات دینی که داشتند، توانستند در برابر آزار و اذیت‌های نیروهای بعثی مقاومت کرده و پیروز میدان باشند.
روحیه صبر و اعتقادات دینی عامل پیروزی آزادگان بود

View more posts from this author