رودست پلیس به قاچاقچیان نوروزی موادمخدر

رودست پلیس به قاچاقچیان نوروزی موادمخدر
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از کشف 315 کیلوگرم موادمخدر در مسیر انتقال به مشهددر روز اول نوروز خبر داد.

رودست پلیس به قاچاقچیان نوروزی موادمخدر

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از کشف 315 کیلوگرم موادمخدر در مسیر انتقال به مشهددر روز اول نوروز خبر داد.
رودست پلیس به قاچاقچیان نوروزی موادمخدر

View more posts from this author