روزانه 3 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود/ دو برابر شدن تولید زباله در زمان حضور مسافران

روزانه 3 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود/ دو برابر شدن تولید زباله در زمان حضور مسافران
مدیر مؤسسه بازیافت و مدیریت مواد زائد جامد مازندران گفت: در شرایط عادی روزانه حدود 3 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود که این میزان در ایام تعطیلات به دو برابر هم می‌رسد.

روزانه 3 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود/ دو برابر شدن تولید زباله در زمان حضور مسافران

مدیر مؤسسه بازیافت و مدیریت مواد زائد جامد مازندران گفت: در شرایط عادی روزانه حدود 3 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود که این میزان در ایام تعطیلات به دو برابر هم می‌رسد.
روزانه 3 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود/ دو برابر شدن تولید زباله در زمان حضور مسافران

View more posts from this author