روز شهدا روز دلدادگی به وقت شهدا/ شهادت، بزرگ‌ترین نتیجه حرکت

روز شهدا روز دلدادگی به وقت شهدا/ شهادت، بزرگ‌ترین نتیجه حرکت
شهادت، بزرگ‌ترین نتیجه حرکت است و شهدا با آگاهی کامل بر این نتیجه حرکت در این مسیر گام برداشتند و آگاهانه در برابر دشمن ایستادند تا امروز ما با اقتدار و مقاوم بایستیم و در برابر کفر و جور، سر خم نکنیم و همواره در اوج باشیم.

روز شهدا روز دلدادگی به وقت شهدا/ شهادت، بزرگ‌ترین نتیجه حرکت

شهادت، بزرگ‌ترین نتیجه حرکت است و شهدا با آگاهی کامل بر این نتیجه حرکت در این مسیر گام برداشتند و آگاهانه در برابر دشمن ایستادند تا امروز ما با اقتدار و مقاوم بایستیم و در برابر کفر و جور، سر خم نکنیم و همواره در اوج باشیم.
روز شهدا روز دلدادگی به وقت شهدا/ شهادت، بزرگ‌ترین نتیجه حرکت

View more posts from this author