روز 22 بهمن زنده بودن اسلام را در جهان فریاد می‌زنیم

روز 22 بهمن زنده بودن اسلام را در جهان فریاد می‌زنیم
امام جمعه اراک گفت: در راهپیمایی روز 22 بهمن با حضور وحدت‌آفرین به جهان نشان خواهیم داد که اسلام زنده است.

روز 22 بهمن زنده بودن اسلام را در جهان فریاد می‌زنیم

امام جمعه اراک گفت: در راهپیمایی روز 22 بهمن با حضور وحدت‌آفرین به جهان نشان خواهیم داد که اسلام زنده است.
روز 22 بهمن زنده بودن اسلام را در جهان فریاد می‌زنیم

View more posts from this author