روند پمپاژ ناامیدی به کشور طبیعی نیست/ در کشور مقررات زاید زیادی داریم

روند پمپاژ ناامیدی به کشور طبیعی نیست/ در کشور مقررات زاید زیادی داریم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این روندی که ناامیدی به کشور پمپاژ می‌شود، طبیعی نیست.

روند پمپاژ ناامیدی به کشور طبیعی نیست/ در کشور مقررات زاید زیادی داریم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این روندی که ناامیدی به کشور پمپاژ می‌شود، طبیعی نیست.
روند پمپاژ ناامیدی به کشور طبیعی نیست/ در کشور مقررات زاید زیادی داریم

View more posts from this author