رونمایی اثر رادیویی نمایشی «حبیب حرم» در همدان

رونمایی اثر رادیویی نمایشی «حبیب حرم» در همدان
داور جشنواره خاطره‌نویسی شهید همدانی از رونمایی اثر رادیویی نمایشی «حبیب حرم» خبر داد و گفت: در جشنواره خاطره‌نویسی پنج اثر به عنوان برگزیده و 11 اثر مورد تقدیر قرار گرفت.

رونمایی اثر رادیویی نمایشی «حبیب حرم» در همدان

داور جشنواره خاطره‌نویسی شهید همدانی از رونمایی اثر رادیویی نمایشی «حبیب حرم» خبر داد و گفت: در جشنواره خاطره‌نویسی پنج اثر به عنوان برگزیده و 11 اثر مورد تقدیر قرار گرفت.
رونمایی اثر رادیویی نمایشی «حبیب حرم» در همدان

View more posts from this author