رژپم آپارتاید صهیونیستی به زودی از بین می‌رود

رژپم آپارتاید صهیونیستی به زودی از بین می‌رود
نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران گفت: رژپم آپارتاید صهیونیستی صرفاً به دنبال اشغال یک سرزمین در فلسطین نیست بلکه می‌خواهد هویت قدس را از سرزمین بیت‌المقدس بگیرد اما این رژیم به زودی از بین خواهد رفت.

رژپم آپارتاید صهیونیستی به زودی از بین می‌رود

نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران گفت: رژپم آپارتاید صهیونیستی صرفاً به دنبال اشغال یک سرزمین در فلسطین نیست بلکه می‌خواهد هویت قدس را از سرزمین بیت‌المقدس بگیرد اما این رژیم به زودی از بین خواهد رفت.
رژپم آپارتاید صهیونیستی به زودی از بین می‌رود

View more posts from this author