ریزش سنگ در محور هراز/ پایان انسداد شبانه محور کندوان

ریزش سنگ در محور هراز/ پایان انسداد شبانه محور کندوان
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ریزش سنگ در محور هراز خبر داد و گفت: ریزش سنگ موجب شد که تردد به‌کندی در محور هراز انجام شود که با توجه به بازگشایی محور در حال حاضر تردد به حالت عادی بازگشت.

ریزش سنگ در محور هراز/ پایان انسداد شبانه محور کندوان

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ریزش سنگ در محور هراز خبر داد و گفت: ریزش سنگ موجب شد که تردد به‌کندی در محور هراز انجام شود که با توجه به بازگشایی محور در حال حاضر تردد به حالت عادی بازگشت.
ریزش سنگ در محور هراز/ پایان انسداد شبانه محور کندوان

View more posts from this author