ریزش سنگ در محور هراز/ یخ‌زدگی سطح جاده‌های مازندران

ریزش سنگ در محور هراز/ یخ‌زدگی سطح جاده‌های مازندران
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به ریزش سنگ در محور هراز، گفت: در حال حاضر عملیات بازگشایی انجام شده و تردد در این محور برقرار است.

ریزش سنگ در محور هراز/ یخ‌زدگی سطح جاده‌های مازندران

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به ریزش سنگ در محور هراز، گفت: در حال حاضر عملیات بازگشایی انجام شده و تردد در این محور برقرار است.
ریزش سنگ در محور هراز/ یخ‌زدگی سطح جاده‌های مازندران

View more posts from this author