ریزگردها سبب غیبت بازیکنان 7 کشور خارجی در مسابقات شطرنج جام کارون شد

ریزگردها سبب غیبت بازیکنان 7 کشور خارجی در مسابقات شطرنج جام کارون شد
رئیس هیئت شطرنج خوزستان گفت: چندین نفر از شرکت‌کنندگان در مسابقات شطرنج کارون که تقریباً همه کارهایشان برای آمدن به اهواز انجام شده بود، شرایط گردوخاک در هوا را در پیش‌بینی‌ها دیده بودند و چند روز قبل از مسابقات سفر خود را لغو کردند.

ریزگردها سبب غیبت بازیکنان 7 کشور خارجی در مسابقات شطرنج جام کارون شد

رئیس هیئت شطرنج خوزستان گفت: چندین نفر از شرکت‌کنندگان در مسابقات شطرنج کارون که تقریباً همه کارهایشان برای آمدن به اهواز انجام شده بود، شرایط گردوخاک در هوا را در پیش‌بینی‌ها دیده بودند و چند روز قبل از مسابقات سفر خود را لغو کردند.
ریزگردها سبب غیبت بازیکنان 7 کشور خارجی در مسابقات شطرنج جام کارون شد

View more posts from this author