ریگزار بشرویه؛ منطقه‌ای بکر از طبیعت ناب کویر

ریگزار بشرویه؛ منطقه‌ای بکر از طبیعت ناب کویر
بشرویه منطقه‌ای خشک با آب و هوای کویری است که تأثیرات طبیعی و اقلیمی کویر سبب شکل‌گیری نوعی خاص از معماری منازل در بافت‌های روستایی و شهری این منطقه شده است.

ریگزار بشرویه؛ منطقه‌ای بکر از طبیعت ناب کویر

بشرویه منطقه‌ای خشک با آب و هوای کویری است که تأثیرات طبیعی و اقلیمی کویر سبب شکل‌گیری نوعی خاص از معماری منازل در بافت‌های روستایی و شهری این منطقه شده است.
ریگزار بشرویه؛ منطقه‌ای بکر از طبیعت ناب کویر

View more posts from this author