زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه

زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه
با وجود گرد و غبار نسبتاً شدید روزهای اخیر در سراسر استان خوزستان و پایانه مرزی شلمچه، زائران اباعبد‌الله الحسین(ع) از تمام جهان خود را به این مرز رسانده‌اند تا در پیا‌د‌ه‌روی اربعین حسینی شرکت کنند.

زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه

با وجود گرد و غبار نسبتاً شدید روزهای اخیر در سراسر استان خوزستان و پایانه مرزی شلمچه، زائران اباعبد‌الله الحسین(ع) از تمام جهان خود را به این مرز رسانده‌اند تا در پیا‌د‌ه‌روی اربعین حسینی شرکت کنند.
زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه

View more posts from this author