زایمان‌های زودرس سبب افسردگی می‌شود

زایمان‌های زودرس سبب افسردگی می‌شود
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در کشورهای فقیر و غنی مراقبت کانگرویی نسبت به روش‌های مراقبت انکوباتوری در ارجعیت قرار دارد، گفت: زایمان‌های زودرس سبب افسردگی می‌شود.

زایمان‌های زودرس سبب افسردگی می‌شود

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در کشورهای فقیر و غنی مراقبت کانگرویی نسبت به روش‌های مراقبت انکوباتوری در ارجعیت قرار دارد، گفت: زایمان‌های زودرس سبب افسردگی می‌شود.
زایمان‌های زودرس سبب افسردگی می‌شود

View more posts from this author