زبان فارسی در دانشگاه‌های کلار و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق آموزش داده می‌شود

زبان فارسی در دانشگاه‌های کلار و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق آموزش داده می‌شود
رایزن فرهنگی ایران در کنسولگری سلیمانیه عراق گفت: در حال حاضر زبان فارسی در دانشگاه کلار و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق آموزش داده می‌شود که این امر فرصت خوبی برای حضور دانشگاه کردستان با توجه به تشابهات فرهنگی است.

زبان فارسی در دانشگاه‌های کلار و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق آموزش داده می‌شود

رایزن فرهنگی ایران در کنسولگری سلیمانیه عراق گفت: در حال حاضر زبان فارسی در دانشگاه کلار و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق آموزش داده می‌شود که این امر فرصت خوبی برای حضور دانشگاه کردستان با توجه به تشابهات فرهنگی است.
زبان فارسی در دانشگاه‌های کلار و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق آموزش داده می‌شود

View more posts from this author