زلزله کهنوج هیچ مصدومی نداشته است/ آمار اعلام‌شده مربوط به زلزله نیست

زلزله کهنوج هیچ مصدومی نداشته است/ آمار اعلام‌شده مربوط به زلزله نیست
مسؤول مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمان گفت: زلزله کهنوج هیچ مصدومی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نداشته است.

زلزله کهنوج هیچ مصدومی نداشته است/ آمار اعلام‌شده مربوط به زلزله نیست

مسؤول مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمان گفت: زلزله کهنوج هیچ مصدومی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نداشته است.
زلزله کهنوج هیچ مصدومی نداشته است/ آمار اعلام‌شده مربوط به زلزله نیست

View more posts from this author