زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.1 ریشترشوش را لرزاند.

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.1 ریشترشوش را لرزاند.
زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

View more posts from this author