زلزله 3.5 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند
زلزله 3.5 ریشتری دقایقی قبل سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 3.5 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری دقایقی قبل سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 3.5 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

View more posts from this author