زلزله 3.5 ریشتری شیروان را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری شیروان را لرزاند
زلزله 3.5 ریشتری صبح امروز شهرستان شیروان را به لرزه درآورد.

زلزله 3.5 ریشتری شیروان را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری صبح امروز شهرستان شیروان را به لرزه درآورد.
زلزله 3.5 ریشتری شیروان را لرزاند

View more posts from this author