زلزله 4 ریشتری افرز استان فارس را لرزاند

زلزله 4 ریشتری افرز استان فارس را لرزاند
زمین‌لرز‌ه‌ای به بزرگی 4 ریشتر حوالی افرز در استان فارس را لرزاند.

زلزله 4 ریشتری افرز استان فارس را لرزاند

زمین‌لرز‌ه‌ای به بزرگی 4 ریشتر حوالی افرز در استان فارس را لرزاند.
زلزله 4 ریشتری افرز استان فارس را لرزاند

View more posts from this author