زلزله 4 ریشتری مهران را لرزاند

زلزله 4 ریشتری مهران را لرزاند
زلزله‌ای به قدرت 4 ریشتر شهر مرزی مهران را لرزاند.

زلزله 4 ریشتری مهران را لرزاند

زلزله‌ای به قدرت 4 ریشتر شهر مرزی مهران را لرزاند.
زلزله 4 ریشتری مهران را لرزاند

View more posts from this author