زلزله 4.1 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری سومار را لرزاند
زلزله 4.1 ریشتری منطقه سومار از توابع استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 4.1 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری منطقه سومار از توابع استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 4.1 ریشتری سومار را لرزاند

View more posts from this author