زلزله 4.1 ریشتری گوریه خوزستان را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری گوریه خوزستان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر گوریه از توابع شوشتر در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله 4.1 ریشتری گوریه خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر گوریه از توابع شوشتر در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله 4.1 ریشتری گوریه خوزستان را لرزاند

View more posts from this author