زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر هجدک کرمان را لرزاند.

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر هجدک کرمان را لرزاند.
زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

View more posts from this author