زلزله 4.6 ریشتری حوالی میرآباد را لرزاند

زلزله 4.6 ریشتری حوالی میرآباد را لرزاند
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر حوالی میرآباد را لرزاند.

زلزله 4.6 ریشتری حوالی میرآباد را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر حوالی میرآباد را لرزاند.
زلزله 4.6 ریشتری حوالی میرآباد را لرزاند

View more posts from this author