زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مهیاست

زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مهیاست
استاندار ایلام با بیان اینکه زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مهیاست گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف می‌توان بخش کشاورزی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور قلمداد کرد.

زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مهیاست

استاندار ایلام با بیان اینکه زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مهیاست گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف می‌توان بخش کشاورزی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور قلمداد کرد.
زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مهیاست

بک لینک قوی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author