زمینه جذب گردشگر سلامت در مازندران وجود دارد

زمینه جذب گردشگر سلامت در مازندران وجود دارد
مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: زیرساخت‌های درمانی استان در حدی است که زمینه مناسب جذب گردشگر سلامت در استان وجود دارد.

زمینه جذب گردشگر سلامت در مازندران وجود دارد

مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: زیرساخت‌های درمانی استان در حدی است که زمینه مناسب جذب گردشگر سلامت در استان وجود دارد.
زمینه جذب گردشگر سلامت در مازندران وجود دارد

هنر

View more posts from this author