زمین‌لرزه‌ 5 ریشتری گناوه را لرزاند

زمین‌لرزه‌ 5 ریشتری گناوه را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر شهر بندرریگ از توابع شهرستان گناوه را لرزاند.

زمین‌لرزه‌ 5 ریشتری گناوه را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر شهر بندرریگ از توابع شهرستان گناوه را لرزاند.
زمین‌لرزه‌ 5 ریشتری گناوه را لرزاند

View more posts from this author