زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.1 در مقیاس ریشتر شهر چغامیش در استان خوزستان را لرزاند.

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.1 در مقیاس ریشتر شهر چغامیش در استان خوزستان را لرزاند.
زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

View more posts from this author