زمین‌لرزه 3.2 ریشتری محمله از شهرستان خنج را لرزاند

زمین‌لرزه 3.2 ریشتری محمله از شهرستان خنج را لرزاند
زمین‌لرزه 3.2 ریشتری محمله از توابع شهرستان خنج را به لرزه در آورد.

زمین‌لرزه 3.2 ریشتری محمله از شهرستان خنج را لرزاند

زمین‌لرزه 3.2 ریشتری محمله از توابع شهرستان خنج را به لرزه در آورد.
زمین‌لرزه 3.2 ریشتری محمله از شهرستان خنج را لرزاند

View more posts from this author