زنان عرب خوزستان در گذر تاریخ؛ از تربیت نیروهای ضد استعمار تا حفاظت از پوشش اصیل اسلامی

زنان عرب خوزستان در گذر تاریخ؛ از تربیت نیروهای ضد استعمار تا حفاظت از پوشش اصیل اسلامی
یک استاد تاریخ گفت: در جنگ‌ با نیروهای استعمار، زنان عرب خوزستان نقش ویژه‌ای داشتند و حتی دختر شیخ سلمان کعبی در قیام علیه انگلیس گفته بود که اگر برخی از مردان در میدان جنگ حاضر نشوند خودم لباس مردانه به تن می‌کنم و می‌جنگم.

زنان عرب خوزستان در گذر تاریخ؛ از تربیت نیروهای ضد استعمار تا حفاظت از پوشش اصیل اسلامی

یک استاد تاریخ گفت: در جنگ‌ با نیروهای استعمار، زنان عرب خوزستان نقش ویژه‌ای داشتند و حتی دختر شیخ سلمان کعبی در قیام علیه انگلیس گفته بود که اگر برخی از مردان در میدان جنگ حاضر نشوند خودم لباس مردانه به تن می‌کنم و می‌جنگم.
زنان عرب خوزستان در گذر تاریخ؛ از تربیت نیروهای ضد استعمار تا حفاظت از پوشش اصیل اسلامی

View more posts from this author