زنان مدیریت خوبی در جامعه دارند

زنان مدیریت خوبی در جامعه دارند
فرماندار انزلی عملکرد مدیران زن در جامعه را خوب توصیف کرد و گفت: برای برطرف شدن معضلات جامعه زنان به نتیجه مطلوب دست نیافته‌ایم.

زنان مدیریت خوبی در جامعه دارند

فرماندار انزلی عملکرد مدیران زن در جامعه را خوب توصیف کرد و گفت: برای برطرف شدن معضلات جامعه زنان به نتیجه مطلوب دست نیافته‌ایم.
زنان مدیریت خوبی در جامعه دارند

آپدیت های نود 32

فانتزی

View more posts from this author