زنگنه مسؤولیت وزارت نفت در دولت دوازدهم را بپذیرد/استخراج نفت در شمال کشور شروع شود/باج‌خواهی ترکمنستان از بابت گاز برای ما قابل قبول نبود

زنگنه مسؤولیت وزارت نفت در دولت دوازدهم را بپذیرد/استخراج نفت در شمال کشور شروع شود/باج‌خواهی ترکمنستان از بابت گاز برای ما قابل قبول نبود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در آینده نزدیک وضعیت وزارت نفت و شرکت‌های خارجی و رسیدن به جایگاه در اوپک باید اتفاق بیفتد و برای دست‌یابی به این مهم انتظار است که وزیر نفت مسؤولیت وزارت نفت در دولت دوازدهم را بپذیرد.

زنگنه مسؤولیت وزارت نفت در دولت دوازدهم را بپذیرد/استخراج نفت در شمال کشور شروع شود/باج‌خواهی ترکمنستان از بابت گاز برای ما قابل قبول نبود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در آینده نزدیک وضعیت وزارت نفت و شرکت‌های خارجی و رسیدن به جایگاه در اوپک باید اتفاق بیفتد و برای دست‌یابی به این مهم انتظار است که وزیر نفت مسؤولیت وزارت نفت در دولت دوازدهم را بپذیرد.
زنگنه مسؤولیت وزارت نفت در دولت دوازدهم را بپذیرد/استخراج نفت در شمال کشور شروع شود/باج‌خواهی ترکمنستان از بابت گاز برای ما قابل قبول نبود

View more posts from this author