زهد به معنای کناره‌گیری از نعمت‌های دنیا نیست

زهد به معنای کناره‌گیری از نعمت‌های دنیا نیست
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: زهد در دنیا به معنی کناره‌گیری از نعمت‌های دنیا نیست، بلکه به معنی دل نبستن به دنیا است.

زهد به معنای کناره‌گیری از نعمت‌های دنیا نیست

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: زهد در دنیا به معنی کناره‌گیری از نعمت‌های دنیا نیست، بلکه به معنی دل نبستن به دنیا است.
زهد به معنای کناره‌گیری از نعمت‌های دنیا نیست

عکس های جدید

View more posts from this author