زیارت، دیپلماسی عمومی مسلمانان است/ دشمنان به دنبال از بین بردن فرهنگ غنی زیارت هستند

زیارت، دیپلماسی عمومی مسلمانان است/ دشمنان به دنبال از بین بردن فرهنگ غنی زیارت هستند
مدیر مرکز امور بین‌الملل آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه زیارت، دیپلماسی عمومی مسلمانان است، گفت: دشمنان به دنبال از بین بردن فرهنگ غنی زیارت هستند.

زیارت، دیپلماسی عمومی مسلمانان است/ دشمنان به دنبال از بین بردن فرهنگ غنی زیارت هستند

مدیر مرکز امور بین‌الملل آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه زیارت، دیپلماسی عمومی مسلمانان است، گفت: دشمنان به دنبال از بین بردن فرهنگ غنی زیارت هستند.
زیارت، دیپلماسی عمومی مسلمانان است/ دشمنان به دنبال از بین بردن فرهنگ غنی زیارت هستند

View more posts from this author