زیان‌های نسخه‌های خلاف‌شرع برخی از پزشکان بررسی شود

زیان‌های نسخه‌های خلاف‌شرع برخی از پزشکان بررسی شود
استاد حوزه علمیه گفت: برخی از پزشکان توصیه‌هایی خلاف‌شرع به بیماران می‌کنند و مدعی مفید بودن توصیه‌ها از نظر علمی هستند. در چنین مواقعی اهل فن باید بررسی کنند که آیا آسیب‌های آن توصیه‌ها بیشتر از فواید آنها هستند یا نه؟

زیان‌های نسخه‌های خلاف‌شرع برخی از پزشکان بررسی شود

استاد حوزه علمیه گفت: برخی از پزشکان توصیه‌هایی خلاف‌شرع به بیماران می‌کنند و مدعی مفید بودن توصیه‌ها از نظر علمی هستند. در چنین مواقعی اهل فن باید بررسی کنند که آیا آسیب‌های آن توصیه‌ها بیشتر از فواید آنها هستند یا نه؟
زیان‌های نسخه‌های خلاف‌شرع برخی از پزشکان بررسی شود

بک لینک قوی

استخدام

View more posts from this author